Samnyttjad elfordonspool i en mindre stad

Karlskrona kommun har med stöd av Energimyndigheten etablerat en samnyttjad elfordonspool som både ger anställda på Karlskrona kommun och stadens invånare möjlighet att kunna göra mer hållbara transportval i sin vardag. Målet var att ersätta kommunens fossildrivna fordonsflotta med ett kostnadsneutralt och mer energieffektivt alternativ.
Karlskronas elfordonspool sköts av företaget Move About AB och innefattar i nuläget sex elbilar och tolv elcyklar. Poolen utökas kontinuerligt med fler typer

Låg
Hög
Tätort

Vad som behövs

– Arbetstimmar för att identifiera behov och skapa underlag för ställningstagande
– Politiskt beslut samt förankring på logistikavdelning (eller motsvarande)
– Upphandling. I och med att denna insats är en upphandlad tjänst är formuleringen av förfrågningsunderlag viktigt att lägga fokus på. I och med att liknande arbete har gjorts av flera organisationer kan man spara tid genom att ta hjälp av andra.
– Marknadsföring under driftsättning, kräver finansiering och arbetstimmar men kan anpassas efter de behov som finns.
– Ett antal timmar per månad för sammanställning av statistik, marknadsföring och kontinuerlig uppföljning.

Resultat

• Poolen uppnådde kostnadseffektivitet efter endast tio månader och är 30 procent
billigare än tidigare lösning i form av en sluten fossildriven pool.
• Cirka 500 kommunanvändare och 250 privata medlemmar använder poolen.
• I genomsnitt rullar varje bilpoolsbil fem timmar om dagen.
• En tredjedel av bilanvändningen är privat och för cyklarna är majoriteten privat användning.
• Den privata medlemsfördelningen är 34 procent kvinnor och 66 procent män.
• 155 ton minskat koldioxidutsläpp, tack vare fossilfritt drivmedel och minskat antal nya bilar.
• En fordonspoolsbil ersätter minst fyra stycken vanliga kommunala fordon. Inkluderas privata
fordon är minst 50 bilar ersatta, vilket innebär en potentiell sparad yta på 625 kvadratmeter.
• Ytterligare en ny fordonspool har etablerats och flera pooler är på gång från aktörer
som fastighetsägare och kommunala fastighetsbolag.
• Åtta av tio respondenter skulle rekommendera bilpoolen till någon annan.

Målgrupp

Etableringen av elfordonspoolen var främst för de kommunanställda, men lösningen gjordes mer långsiktigt hållbar genom att erbjudas till kommuninvånare som vill undvika att ha en egen bil. Fyra av de sex bilarna är reserverade för Karlskrona kommun under kontorstid, resten av tiden är de öppna för allmänheten. De två övriga bilarna och cyklarna är alltid öppna för allmänheten.

Så här gjorde vi

Efter att projektetansökan godkänts av Energimyndigheten påbörjades arbetet med framtagandet av förfrågningsunderlag och en kravspecifikation. Karlskrona kommun genomförde undersökningar och samlade in bakgrundsinformation för att kunna ställa lämpliga krav på den tjänst som skulle tillhandahållas. Inspiration från andra kommuner som gjort liknande upphandlingar samlades in och kraven de ställde låg sedan till grund för de krav som ställdes inom detta projekt.
Deadline för upphandlingen var fram till och med 2017-11-20. Ansvaret att sköta den mobilitetstjänst som eftersöktes tillföll till sist Move About AB. I avtalet som slöts gjordes det klart att elbilsdelen av poolen skulle stå klar senast 20 veckor efter tecknande. Elcykelpoolen skulle i sin tur etableras inom 8 månader. Dock bör man veta att endast ett anbud inkom. Anledningen till detta var att få bildelningsföretag är intresserade av att leverera cykellösningar. Om man väljer att dela upp upphandlingen istället bör man säkra att exponeringen av cyklar i bokningsportalen minst blir lika god som för bilar.
I februari 2018 stod elbilspoolen klar för driftsättning och då genomfördes ett antal testkörningar för att se till att tjänsten var funktionell innan den officiellt lanserades. Till en början fanns endast fem elbilar tillgängliga, men under sen vår 2018 etablerades även 12 elcyklar. Dessa testades internt under sommaren och lanserades slutligen fullskaligt i september 2018. Vid uppföljningen under december månad konstaterades att elfordonspoolen uppnått kostnadseffektivitet. Under våren 2019, ett år efter start, utökades bilpoolen med ytterligare en bil vilket tog det totala antalet bilar upp till sex stycken. Vid samma tillfälle upphandlades även ett hybridiserat vind- och solkraftverk – kallat ”energiraffen” – som stöttar upp laddningen av fordonen med lokalt producerad energi. Under sommaren 2020 tillkom även en lastcykel och förberedelser påbörjades för att inkludera en skåpbil i bilpoolen

Framgångsfaktorer

– Marknadsföring och mobility management. Påverkansarbete gentemot allmänheten för att medvetandegöra dem om tjänstens existens har genererat en hög grad av privat användning.
– Kontinuerlig utvärdering. Intervjuer med användare och sammanställning av statistik gör det möjligt att hålla koll på användargraden och identifiera eventuella förändringar som behövs göras.
– Fokus på tillgänglighet och användarvänlighet. Genom att ha många fordon säkerställer man en god tillgänglighet och genom tjänsteleverantörens välutformade bokningstjänst (app) samt kapabla kundtjänst är tjänsten dessutom användarvänlig.
– Fokus på enkelhet. Genom att göra det enkelt för kommunanställda att välja denna tjänst garanterar man en hög användargrad (inga nycklar, ingen tankning osv.)
– Alternativa lösningar. När problem uppstår gäller det att hitta innovativa lösningar. I samband med utökningen av poolen ställdes Karlskrona kommun inför bekymret att det befintliga elnätet inte räckte till för att täcka behovet. Valet stod då mellan att gräva ner mer kabel eller att hitta en alternativ lösning. Svaret blev en investering i
lokal elproduktion via företaget Innoventums hybridkraftverk, där energi kan genereras från sol och vind 24 timmar om dygnet, året runt.
– Val av plats. Genom att placera bilar och cyklar på en väl synlig plats i närheten av kommunanställdas arbetsplats och andra transportmedel är det större chans att folk använder sig av tjänsten.
– Drift och skötsel. För detta har tjänsteleverantören, i samverkan med Karlskrona kommun, valt att ta hjälp av ett arbetsintegrerade socialt företag som sköter underhåll av både bilar och cyklar. Detta bidrar till fordonspoolens sociala och ekonomiska hållbarhet.

Fallgropar

– Förankring och finansiering. Det kan vara svårt att få stöd i den egna organisationen men se till att lägga fokus på att det faktiskt är en kostnadseffektiv lösning då den kräver färre fordon. Karlskrona kommun fick även yttre finansiering från Energimyndigheten, vilket kan vara ett sätt att lösa finansieringsfrågan då man.
– Val av upphandlingsform. Karlskrona kommun valde att använda sig av en funktionsupphandling. En traditionell kravställning med många tekniska krav kan vara svår att göra, dels för att det är ett område som leverantörerna behärskar bäst och dels för att det sker ständig teknisk utveckling.
– Val av grafisk utformning. I första hand bör funktion säkras framför utseende, men det finns ett marknadsföringssyfte med att ha en tydlig grafisk profil. Karlskronas elfordonspool har fått kritik av att vara för lik andra kommunala fordon, något som organisation har tagit med sig och arbetar vidare med.
– Marknadsföring. Det är viktigt att inte känna sig ”färdig” men marknadsföring. Det är essentiellt om man vill ha en hög användargrad. Generellt sett är det svårt att nå ut i mediebruset så det gäller att vara ihärdig.
– Målgrupp. När det gäller cyklarna har användargraden inta varit fullt så hög som den hade kunnat vara. Det gäller att nå ut med information och påverkansåtgärder till de anställda men även till andra målgrupper, som till exempel turister.
– Tveksamhet inför nya lösningar. Folk kan vara försiktiga när det gäller nya lösningar så det gäller att hitta sätt att få folk att ta första steget och prova, oavsett om det är genom interna riktlinjer, ”prova på”-tillfällen eller någon annan lösning.
– Covid-19. Det är värt att nämna att oväntade situationer alltid kan uppstå och påverka de insatser som genomförs. Användargraden av elfordonspoolen halverades under våren när corona-viruset först började spridas. Trots detta gjordes en snabb återhämtning när restriktioner tillfälligt lättades, vilket pekar på att lösningen är långsiktigt hållbar även om viss uthållighet krävs innan man återgår till normala nivåer.

Kontaktperson

Cajsa Andersson
Projektplanerare
Drift- och serviceförvaltningen