Fordonsstatistik/elektroniska körjournaler

Elektroniska körjournaler är ett bra verktyg för en organisation som bl.a vill jobba med for-donsoptimering då man får bra koll på sin fordonsflotta både när det gäller körsträckor, kör-mönster, nyttjandegrad samt till viss del bränsle. Andra fördelar med körjournal är att de uppfyller Skatteverkets krav på körjournal samt kan vara en säkerhetsfråga vid ensamarbete.

Mellan
Mellan
Tätort, Landsbygd

Vad som behövs

• Organisation för fordonshantering
• Elektroniska körjournaler
• Ska import av drivmedelfiler göras på ett bra sätt måste det finnas tankkort som är kopp-lade till ett specifikt registreringsnummer på fordonen
• Ledningens stöd

Resultat

• Medvetenhet och bra överblick av sin egen fordonsflotta
• Rotation av fordon har gett jämnare slitage
• Bra och enklare överblick över körsträckor
• Minskat fordonsbestånd
• Bättre kontroll över bränsleförbrukning
• Tydliggjort behov av central fordonssamordnare
• Fordonssamordningsnätverk har upprättats
• Omfattande statistikmall har tagits fram

Målgrupp

Två kommuner samt Region Jönköpings län. En annan kommun utnyttjade även en option för elektroniska körjournaler under avtalsperioden.

Så här gjorde vi

• Inventering av fordonsantal
• Förankring i samverkansgrupp
• Elektroniska körjournaler/import av drivmedelsfiler upphandlades av Region Jönköpings läns inköpsavdelning
• Organisationen utsåg kontaktperson för elektroniska körjournalerna
• PUB avtal upprättades

Insatsen är finansieras av EU genom ERUF-medel samt Region Jönköpings län.

Framgångsfaktorer

• Central fordonssamordnare med mandat
• Organisation för installation och support
• Tydligt mål och ansvar kring fordonsoptimering

Fallgropar

• Central fordonssamordnare med mandat saknas
• Mål/drivkraft för bl.a fordonsoptimering saknas

Kontaktperson

Stefan Simmeborn
Miljösamordnare
Region Jönköpings län