Avancerad resvaneanalys

En avancerad resvaneanalys är en strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa. En nulägesanalys genomförs och utifrån resultatet sätts olika målscenarier upp. För att nå olika mål finns olika åtgärds-/aktivitetspaket. Målet kan även vara satt innan analysen och då ger analysen vägledning om vilka åtgärder/aktiviteter som måste göras inom en given tidsperiod.

Mellan
Mellan
Tätort, Landsbygd

Vad som behövs

• Statistiskt underlag kring olika resandeformer
• Koll på OH kostnader t.ex parkeringsplatser
• Sändlistor e-post
• Person med samordningsansvar inom egna organisationen
• Ledningens stöd

Resultat

Jönköping
• De totala utsläppen per capita (per anställd) har minskat med 10 % mellan år 2020 och 2018 (tjänsteresor 2017).
• Jönköpings kommuns utsläpp från arbetspendling har minskat med 2 % per capita och från tjänsteresor med 54 %.
• Det är fortsatt viktigt att kommunen utvecklar uppföljningssystemen för hantering av bilarna både avseende kostnader men även drivmedelsförbrukning av respektive bränsle per fordon. Utvecklingen av bilparken mot en bilpark som kan köras på biogas gör att det blir extra viktigt att säkra denna utveckling genom att följa upp att bilarna tankas med det miljöbästa bränslet, detta gäller även dieselbilar som kan köras på HVO. HVO har påverkat utsläppen kraftigt i positiv riktning.
• COVID-19 pandemin har påverkat både arbetspendling och tjänsteresor vilket är synligt i resultaten från denna uppföljning av medarbetarnas resor och tillhörande utsläpp. Ökad digital mötesanvändning och flexibla arbetsvanor verkar i utsläppsreducerande riktning, medan kollektivtrafikens restriktioner i många fall påverkat en ökad bilanvändning och därigenom ökade utsläpp. Viktigt för framtiden är att planera så att ett mer hållbart rese- och mötesbeteende kan bibehållas efter pandemin.
• Bilresor står för 95 % av utsläppen från pendlingsresorna. År 2018 stod bilen för 94 % av utsläppen.
• Arbetspendlingen utgör 85 % av reslängden, 83 % av reskostnaden samt 91 % av CO2 utsläppen. Vid den tidigare mätningen utgjorde arbetspendlingen 82 % av den totala reslängden, 79 % av kostnaden samt 84 % av CO2-utsläppen.
• Jönköpings kommun har gjort en total reducering med 1 029,69 ton CO2.

Vaggeryd
• De totala utsläppen per capita (per anställd) har minskat med 13 % mellan år 2020 och 2018 (tjänsteresor 2017).
• Vaggeryds kommuns utsläpp från arbetspendling har minskat med 7 % per capita och från tjänsteresor med 41 %.
• En mer utvecklad uppföljning av volymer av respektive drivmedeltyp, mer specificerad grad av inblandning av biobränsle och per bil underlättar att utveckla en ”drivmedelspolicy” för att nå större utsläppsminskningar. Viktigt är också att stödja möjligheterna till ökat kollektivtrafikresande då restriktionerna släpper efter pandemin. Den ökade bilan-vändningen vid arbetspendling tycks även ha påverkat resor i tjänsten där resor med verksamhetsbil har minskat med 8 % och resor med privatbil har ökat med 7 % sedan mätningen 2018.
• Bilresor står för 96 % av utsläppen från pendlingsresorna. År 2018 stod bilen för 97 % av utsläppen.
• Arbetspendlingen utgör 84 % av reslängden, 79 % av reskostnaden samt 88 % av CO2 utsläppen. Vid förra mätningen utgjorde arbetspendlingen 80 % av den totala reslängden, 77 % av kostnaden samt 82 % av CO2 utsläppen.
• Vaggeryds kommun har gjort en total reducering med 90,96 ton CO2.

Tranås
• De totala utsläppen per capita (per anställd) har minskat med 11 % mellan år 2020 och 2018 (tjänsteresor 2017).
• Trots coronapandemins restriktioner för kollektivtrafiken har Tranås kommun minskat sina utsläpp från arbetspendling med 10 % per capita och från tjänsteresor med 15 %.
• Under arbetet med att analysera och sammanställa informationsunderlaget som erhölls till den uppföljande analysen av kommunens resor framstod att en drivmedelsuppföljning totalt och per fordon är betydelsefull för att säkerställa att bilarna tankas med det miljö-bästa bränslet.
• COVID-19 pandemin har påverkat både arbetspendling och tjänsteresor vilket är synligt i resultaten från denna uppföljning av medarbetarnas resor och tillhörande utsläpp. Ökad digital mötesanvändning och flexibla arbetsvanor verkar i utsläppsreducerande riktning, medan kollektivtrafikens restriktioner i många fall påverkat en ökad bilanvändning och därigenom ökade utsläpp. Viktigt för framtiden är att planera så att ett mer hållbart rese- och mötesbeteende kan bibehållas efter pandemin.
• Bilresor står för 96 % av utsläppen från pendlingsresorna. År 2018 stod bilen för 91 % av utsläppen.
• Arbetspendlingen utgör (85 %) av reslängden, (72 %) av reskostnaden samt (85 %) av CO2 utsläppen.
• Tranås kommun har gjort en total reducering med 289,24 ton CO2.

Eksjö
• De totala utsläppen per capita (per anställd) har minskat med 11 % mellan år 2020 och 2018 (tjänsteresor 2017).
• Eksjö kommuns utsläpp från arbetspendling har minskat med 2 % per capita och från tjänsteresor med 44 %.
• Vidare har kommunen utvecklat uppföljningen av bilarnas verkliga förbrukade drivmedelsvolymer och arbetar även med att installera elektroniska körjournaler vilket kommer att ge ytterligare möjligheter att påverka utsläppen från bilarna i positiv riktning.
• COVID-19 pandemin har påverkat både arbetspendling och tjänsteresor vilket är synligt i resultaten från denna uppföljning av medarbetarnas resor och tillhörande utsläpp. Ökad digital mötesanvändning och flexibla arbetsvanor verkar i utsläppsreducerande riktning, medan kollektivtrafikens restriktioner i många fall påverkat en ökad bilanvändning och därigenom ökade utsläpp. Viktigt för framtiden är att planera så att ett mer hållbart rese- och mötesbeteende kan bibehållas efter pandemin.
• Bilresor står för 97 % av utsläppen från pendlingsresorna. År 2018 stod bilen för 95 % av utsläppen.
• Arbetspendlingen utgör 81 % av reslängden, 80 % av reskostnaden samt 87 % av CO2 utsläppen. Vid den tidigare mätningen utgjorde arbetspendlingen 78 % av den totala reslängden, 76 % av kostnaden samt 80 % av CO2 utsläppen.
• Eksjö kommun har gjort en total reducering med 229,93 ton CO2.

Gislaved
• Denna CERO-uppföljning av Gislaveds kommuns arbetspendling och tjänsteresor, visar att utsläppen från tjänsteresor har minskat med hela 14 % per capita, medan utsläpp från arbetspendling har ökat med 7 % per capita (i huvudsak förklarat av att totalt antal resta kilometer med bil till arbetet ökat).
• I och med att utsläppen från arbetspendling är betydligt högre än utsläppen från tjänste-resor, har de totala utsläppen ökat med 4 % per capita mellan de två uppföljningsåren 2020 och 2018 vid Gislaveds kommun.
• Årets drivmedelsstatistik har utvecklats sedan förra mätningen och är nu fördelad med volymer av respektive bränsletyp per bil. Tyvärr resulterar den ökade detaljgraden i att utsläppsminskningen totalt inte blir högre jämfört med förra mätningen trots den positiva utvecklingen av bilparken. Den förra mätningens utsläpp, var i avsaknad av information, beräknad utifrån Transportstyrelsen/ tillverkarnas angivna förbrukningar och utsläpp vid blandad körning. Årets uppföljning visar också på betydelsen av att utveckla kommunens drivmedelspolicy för att säkerställa att det miljöbästa bränsle verkligen används t.ex. att elhybrider körs på el i högre omfattning och HVO/bioinblandning i dieselbilar.
• COVID-19 pandemin har medfört effekter på både arbetspendling och tjänsteresor. Resultaten i denna uppföljning bör betraktas utifrån de omfattande förändringar pandemin fört med sig på medarbetarnas resor. Ökad digital mötesanvändning och flexibla arbetsvanor verkar i utsläppsreducerande riktning, medan kollektivtrafikens restriktioner i många fall påverkat en ökad bilanvändning och därigenom ökade utsläpp, i synnerhet vid arbets-pendling. Viktigt för framtiden är att planera så att ett mer hållbart rese- och mötesbete-ende kan skapas efter de förutsättningar som skapats efter pandemin.
• Bilresor står för 99 % av utsläppen från pendlingsresorna. År 2018 stod bilen för 98 % av utsläppen.
• Arbetspendlingen utgör 84 % av reslängden, 77 % av reskostnaden samt 88 % av CO2 utsläppen. Vid den tidigare mätningen utgjorde arbetspendlingen 83 % av den totala reslängden, 80 % av kostnaden samt 86 % av CO2 utsläppen.
• Gislaveds kommun har gjort en total reducering med 6,2 ton CO2.

Målgrupp

Fem kommuner samt Region Jönköpings län.

Så här gjorde vi

• En konsult för genomförande av uppdraget upphandlades av Region Jönköpings läns inköpsavdelning på uppdrag av Hela RESAN.
• PUB avtal upprättas
• Organisation utsåg kontaktperson för insamling av underlag (körsträckor, bränsle, kostnader etc) gentemot konsult.
• En digital resvaneundersökning skickades ut till alla anställda. Egna organisationen ansvarade för utskicket. Resvaneundersökningen hanterar främst frågor kring arbetspendling. Vid tiden för enkätsvaren hade inte de kraftfulla direktiven kring flexibelt arbete ännu inte trätt i kraft. Dock är det endast en mindre del av kommunernas anställda som på grund av sina arbetsuppgifter inte har möjlighet att arbeta hemifrån.
• När rapporten är klar genomförs en workshop kring resultat med nyckelpersoner inom organisation och konsult. Mål och handlingsplan tas fram och ansvar kring åtgärder/aktiviteter fördelas.
• Ett par år efter den inledande analysen genomfördes en uppföljande analys. Syftet är att se om genomförda åtgärder fått avsedd effekt. Utifrån den uppföljande analysen kan sedan nya målnivåer sättas upp tillsammans med tillhörande åtgärdspaket.

Insatsen är finansieras av EU genom ERUF-medel samt Region Jönköpings län.

Framgångsfaktorer

• Analys av både tjänsteresor och arbetspendling
• Att organisationen har ett tydligt CO2 mål
• Fördelning av ansvar för åtgärder och aktiviteter och beslut av ledningsgrupp
• Kontinuerlig uppföljning av aktiviteter
• Att även en uppföljningsanalys görs
• Fördel om organisationen har en miljöcontroller

Fallgropar

• Avsaknad av tydligt CO2 mål
• Fördelning av aktiviteter/åtgärder sker inte ut i organisationen till olika funktioner.
• Förankring och stöd i ledningsgrupp saknas
• Mindre bra kontroll över resandesiffror innan analys görs skapar merarbete för organisationen.

Kontaktperson

Stefan Simmeborn
Miljösamordnare
Region Jönköpings län

Dokument och mallar

CERO-Eksjo-2021