Intern klimatkompensation

Intern klimatkompensation innebär att ett extra internt kostnadspåslag läggs på färdsätt eller aktiviteter som är mindre hållbara för att finansiera mer hållbara alternativ. Intern klimatkompensation kan och bör skäras på olika sätt beroende av organisationens förutsättningar och behov.

Intern klimatkompensation kan göras på fler områden än resor.

 

Budget

Låg

Tidsåtgång

Låg

Svårighets-grad

Mellan

Geografi

Landsbygd & Tätort

Organisation

Företag & Offentlig org.

Vad som behövs

- Statistikunderlag för att veta nuläget och behov. Det är inte alltid siffrorna visar det man tror.

- Utredning och resurser till utredning

- Någon som driver igenom frågan för beslut

- Eventuell administration för att fördela kostnaderna internt. Detta är förstås avhänget på hur man väljer att formera den interna klimatkompensationen

Resultat

- Inom Region Västernorrland minskade antalet flygresor under en period med 80 procent och har därefter hållit sig på en avsevärt mycket lägre nivå.

- Antalet tjänsteresor med buss och tåg i länet har ökat från 4 800 resor 2012 till 16 500 resor 2017.

- Interna klimatkompensationen har på Region Västernorrland bidragit till en kulturförändring gällande tjänsteresor.

- Interna klimatkompensationen har bidragit till flertalet positiva rubriker i media för Region Västernorrland och även priser.

Gör så här!

Intern klimatkompensation kan och bör skäras på olika sätt beroende av organisationens förutsättningar och behov. För att kunna göra detta behövs det först utredas vad organisationens problem och möjliga alternativ är.

När arbetet startade vid Region Västernorrland ökade koldioxidutsläppen från tjänsteresor trots att målet var att minska detsamma med 50 procent. Flyget påverkar utsläppen i stor utsträckning och från länet till Stockholm finns tåg som alternativ.

I Region Västernorrland läggs 4 kronor per mil på organisationens bilar samt privat bilkörning i tjänsten och 30 procent på biljettpriset på flyg från länet till Stockholm. Pengarna som samlas in finansierar tjänsteresor med buss och tåg inom länet. Det finns dessutom möjlighet för arbetsplatserna att två gånger om år ansöka om medel från klimatkontot för insatser som kan minska deras klimatpåverkan från tjänsteresor.

Den administration som görs är kring ansökningarna av medel två gånger om året samt vid fakturering av de 4 kronorna på organisationens bilar som läggs på manuellt i efterhand innan fakturan skickas ut till verksamheterna. I övrigt är påslagen och återbetalningen inlagd per automatik i ekonomisystem och fördelas i och med att kostnaderna konteras på olika konton.

Örnsköldsviks kommun har också en form av intern klimatkompensation där bilpoolens bilar finansierar de resor som görs med bilpoolens kollektivtrafikkort. Det vill säga, plockar du ut ett resekort så blir din resa gratis medan plockar du ut en bil från bilpoolen så kommer din arbetsplats att faktureras för resan plus den kostnad som reskorten medför.

Förslag på andra upplägg

Samla in pengar på:

- Flygresor
- Bilpoolsbilar
- Verksamsamhetsbilar
- Privat bilkörning

Detta kan göras på flera eller alla sträckor. Exempelvis endast på långa flygresor (då dessa har väldigt stor miljöpåverkan) eller endast korta bilresor (då de bör ersättas med gång eller cykel).

Använd de insamlade medlen till:

- Gratis kollektivtrafiksresor
- Distansmötesteknik
- Cyklar för tjänsteresor
- Cykelparkeringar
- Personalduschar
- Gång- och cykelvägar

Framgångsfaktorer och fallgropar

Framgångsfaktorer

- Att någon/några håller i och driver genom frågan fram till beslut.
- Att justera interna klimatkompensationen efter det förändrade resmönstret.
- Mycket kommunikation och information kring införandet men även efteråt.
- Göra det lätt att göra rätt och försvåra att göra fel.
- Personalen blir bekant med kollektivtrafiken vilket ökar chanserna till ökat resande även utför arbetet.
- Berätta de positiva resultaten för media.
- Följa utvecklingen med hjälp att statistikunderlag.

Fallgropar

- Att inte förankra.
- Att inte testa för att man tror att det blir mycket administration.

Organisation(er) som står bakom insatser

Region Västernorrland

 

Kontaktperson

Jutta Zeilon, Hållbarhetshandläggare
Miljö- och hållbarhetsenheten, Region Västernorrland
Telefonnummer: 0732 XX XX XX
Epost: jutta.zeilon(a)rvn.se

Öppen elbilspool, för kommunanställda och allmänheten

Knivsta kommun har sedan 2016 en kommunal elbilspool för bilburna tjänsteresor, som låter allmänheten använda fordonen efter arbetstid. Poolen består av 4 bilar som är placerade vid kommunhuset, vilket också angränsar till ett nybyggt bostadsområde. Fordonspoolen hanteras inte internt av kommunen utan genom företaget MoveAbout, som genom upphandlingen även sköter all service och underhåll, kundtjänst och försäkringsärenden. Upphandlingen är Open source och kommunen delar gärna med sig av den!

 

Budget

Mellan

Tidsåtgång

Låg

Svårighets-grad

Mellan

Geografi

Tätort

Organisation

Offentlig org.

Vad som behövs

- Förankring med kommunens fordonsansvariga
- Samsyn i kommunens ledningsgrupp mellan olika förvaltningar
- Behov av vissa tjänsteresor med bil
- Utse samordnare och ”Ambassadör”
- Upphandlingsunderlag

Resultat

Kommunen har minskat sina ”egna” fordon och behöver inte köpa in fler sedan bilpoolen etablerats, trots att antalet anställda ökar stadigt. Kommunens fordonskostnader har påverkats positivt eftersom inga nya fordon behöver köpas in, och inga problem med restvärden finns.

Gott nyttjande hos privatpersoner på kvällar och helger eftersom poolen har placerats i ett helt nybyggt område och så att säga ”fanns redan när människor flyttade in”. Således är behovet av att köpa en egen bil bland privatpersoner mindre.

Gör så här!

1. Bestäm på högsta förvaltningsnivå att alla förvaltningar ska vara med och betala kostnaderna för poolen. (Vissa specifika fordon som används för särskilda ändamål finns dock kvar i ”egen” regi).

2. Anvisa en lämplig, trygg och synlig plats där bilpoolen ska stå. Reservera parkering för särskilt ändamål (bilpool) i bästa läge. Sätt upp laddstolpar.

3. Upphandla bilpoolen. Upphandlingsunderlaget från Knivsta kommun är Open Source – ring oss så får ni hela underlaget att använda med ert organisationsnummer och önskat antal fordon. Här kan ni också ställa krav på vilka bränslen och fordonstyper ni önskar ha i poolen.

4. Informera på kommungemensamma träffar om hur systemet fungerar.

5. Vid behov, informera privatpersoner. I Knivsta har dock inte särskilda insatser för detta behövts.

Framgångsfaktorer och fallgropar

Framgångsfaktorer:

Placeringen av poolen i stationsnära läge, samt att den etablerats redan innan folk flyttat in.

Avsätt mark för aktörer att etablera laddstolpar i kommunens samtliga tätorter. Detta behövs sannolikt ej i kommuner med liten geografiks yta. I takt med att nyare elbilar finns att tillgå uppdateras poolen för bättre räckvidd.

Fallgropar:

Ha inte för snävt antal fordon i upphandlingen- den bör kunna medge option på ett antal fordon utöver basflottan. Se gärna till att ha flera olika fordonstyper, även tjänstecyklar och skåpbilar.

Vi på VGR har satt upp ramar för projektet, men det är fritt att forma mycket själv för de kommunala projektledarna. Det har dock visat sig att engagemang ger resultat, och de kommuner som verkligen har lagt ner tid och arbete i projektet har också nått störst framgång. Här är Halmstad ett gott exempel, och även Mölndal och Vänersborg.

Organisation(er) som står bakom insatser

Knivsta kommun

Bilder

Knivsta kommun

Knivsta kommun

Kontaktperson

Martin Gunnarsson, trafikplanerare
Samhällsbyggnadskontoret, Knivsta kommun
Telefonnummer: 018 XX XX XX
Epost: martin.gunnarsson(a)knivsta.se